سیستم های تخصصی

Full Workstation with State of the Art Design

سیستم های تخصصی متناسب با فعالیت هایی از قـبیل مدلسـازی هـای پیشـرفته، یادگیری ماشـین، هوش مصـنوعی و شبیه سـازی های پیچیده شهری طراحی و پیاده سازی شده اند.

به زودی…